STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista do spraw finansowych

 

Nabór na stanowisko urzędnicze: STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW FINANSOWYCH

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, LUBIŃ, UL. POWSTAŃCÓW 23 64-010 KRZYWIŃ

 

 1. Wymagania niezbędne:

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 tj.);

            - obywatelstwo polskie

            - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw     

               publicznych;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

 ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe

- nieposzlakowana opinia;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym

  stanowisku;

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania (WORD, EXCEL, VULCAN), swobodna obsługa urządzeń biurowych
 3. doświadczenie w księgowaniu wszelkich dokumentów
 4. umiejętność w pracy w zespole, oraz organizacja własnej pracy
 5. umiejętność pracy pod presją czasu i w momencie spiętrzenia obowiązków
 6. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych obowiązków
 2. codzienna obsługa systemów płacowych
 3. samodzielne sporządzanie listy płac i kontrola dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym zakresie
 4. sporządzanie deklaracji ZUS, PIT
 5. obsługa Platformy Usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
 6. wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 7. współpraca z urzędami i organami kontroli
 8. samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych                                 i rozliczeniowych w programie Płatnik
 9. współpraca z pracownikiem prowadzącym sprawy kadrowe w zakresie wynagradzania pracowników
 10. współpraca z główną księgową (sprawy finansowe, zestawienia zbiorcze, terminowość rozliczeń , wpłat, analiza wynagrodzeń, korekty oraz zmiany wpłatach dot. wynagrodzeń)
 11. wprowadzanie danych z zakresu płac w celu uzupełniania SIO zgodnie  z obowiązującymi terminami
 12. sporządzanie faktur VAT
 13. wprowadzanie płatności do systemu bankowego
 14. bieżące dokształcanie i śledzenie przepisów z zakresu powierzonych zadań

 

 1. Warunki pracy:
 2. praca w systemie jednozmianowym , dwie godziny dziennie (10 godzin tygodniowo
 3. praca wykonywana w biurze
 4. praca przy monitorze ekranowym
 5. używanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany
 3. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności: kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada)
 7. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”
 8. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia2004 roku o odpowiedzialności                       za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
 9. Oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie szkoły Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, ul. Powstańców 23, 64-010 Krzywiń w zamkniętej kopercie                     z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego specjalisty do spraw finansowych”                   w terminie do 4.09.2023 ( decyduje data wpływu do sekretariatu) do godziny 15.00

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie, w inny sposób, niż określony                                w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 1. Etapy naboru

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne  zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e- mail
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu                               i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

 1. Informacje dodatkowe:
 2. umowa o pracę na czas nieokreślony, etat – 0,25
 3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespoół Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu
Data utworzenia:2023-08-24
Data publikacji:2023-08-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:364